Adi Gaya, Dhautpada, and Mundaprshtha devi (site 3-1)