Panorama of 16 Vedis and Chota Akshayavata [central shrine]